Báo Anh: Hồ Chí Minh là một trong những trùm diệt chủng tàn