Không thích bà Đào Nương. Nhưng không muốn người Quốc Gia ..