Từ tổ ong của ông Tư, tới nải chuối của giáo sư Sơn