Nếu chúng tôi đánh Trung Quốc, Việt kiều có chịu theo khong